Privacy statement

PRIVACYBELEID VOOR WEBSITE

WIE WE ZIJN

De’Longhi Group hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens van derden en zet zich bij de uitvoering van zijn activiteiten in voor de bescherming van de privacy van deze derden, waaronder, maar niet beperkt tot, zijn klanten; de groep besteedt met name aandacht aan de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van de klant.

De’Longhi Benelux S.A. (hierna "De'Longhi" of de Onderneming" genoemd), overeenkomstig artikel 13 van de AVG 679/2016, in de hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens verzameld op deze website / app / verzameld tijdens het telefoongesprek, verstrekt u hierbij de volgende informatie.

WELKE PERSOONSGEGEVENS KUNNEN WORDEN VERZAMELD

De volgende categorieën van persoonsgegevens die betrekking op u hebben, kunnen worden verzameld:

- Contactgegevens - informatie over uw naam, rijksregisternummer, adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, e-mailadres;
- Interesses - door u verstrekte informatie over gebieden die u interesseren, bijvoorbeeld producten die u interessant vindt;
- Andere persoonlijke gegevens - door u verstrekte informatie over uw geboorteplaats- en datum, opleiding, beroep;
- Gebruik van de website - informatie over hoe u de website gebruikt, hoe u onze berichten opent of doorstuurt, inclusief informatie die via cookies is verkregen.

HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN

De’Longhi verzamelt en verwerkt uw persoonlijke gegevens in de volgende omstandigheden:

- wanneer u zich registreert op onze website / onze App downloadt voor het gebruik van de functies ervan;
- wanneer u contact met ons opneemt voor hulp of service na uw aankoop (consumentendienst);
- wanneer u reageert op onze marketinginitiatieven, bijvoorbeeld door een antwoordkaart in te vullen of uw gegevens online op een van onze websites in te dienen;
- indien andere bedrijven van de Groep, evenals onze zakenpartners gegevens over u verstrekken op een toegestane wijze.

Als u namens iemand anders persoonlijke gegevens verstrekt, moet u zich er vooraf van verzekeren dat deze persoon dit Privacybeleid heeft gelezen. Wij verzoeken u vriendelijk om uw persoonlijke gegevens up-to-date te houden door ons eventuele wijzigingen door te geven. Elke adreswijziging moet onmiddellijk aan De'Longhi worden meegedeeld om problemen bij het gebruik van onze diensten te vermijden.

VOOR WELKE DOELEINDEN UW PERSOONSGEGEVENS KUNNEN WORDEN GEBRUIKT

De verwerking van persoonsgegevens moet worden gerechtvaardigd door een van de rechtsgrondslagen van de bestaande verordeningen inzake gegevensbescherming, zoals hieronder beschreven.

a) Vaststelling en uitvoering van contractuele verplichtingen en daaruit voortvloeiende verplichtingen, met inbegrip van berichten over diensten (bijvoorbeeld om service na uw aankoop te verlenen)

De’Longhi kan uw contactgegevens gebruiken om een contractuele relatie aan te gaan en uit te voeren, de gewenste diensten te verlenen of te reageren op meldingen of klachten. De’Longhi kan uw contactgegevens, met name het e-mailadres, gebruiken om u informatie over de dienst te verstrekken. Rechtsgronden voor de verwerking: uitvoering van een overeenkomst.

Het verstrekken van gegevens is verplicht om ons in staat te stellen om de contractuele relatie te beheren; bij gebrek aan de gegevens, zullen we niet in staat zijn om de overeenkomst tot stand te brengen.

b) Operationeel beheer en strikt hieraan verwante doeleinden, voor de toegang tot de website, met name tot beveiligde gebieden.

De’Longhi verzamelt uw contactgegevens en gebruik van de website om u toegang tot uw persoonlijke omgeving te geven om: (i) documenten met betrekking tot de door u aangeschafte diensten vanaf uw persoonlijke omgeving te downloaden; (ii) andere verzoeken via de website te activeren. Rechtsgronden voor de verwerking: uitvoering van een overeenkomst. Het verstrekken van gegevens is verplicht, om ons in staat te stellen te reageren op uw verzoeken; bij gebrek aan de gegevens zullen we hier niet toe in staat zijn.

c) Onderzoeken naar klanttevredenheid

De’Longhi kan uw contactgegevens gebruiken om onderzoeken uit te voeren, gericht op het meten van de klanttevredenheid met betrekking tot de geleverde dienst.

Rechtsgronden voor de verwerking: wanneer geen toestemming wordt gegeven, heeft dit geen enkele invloed op de contractuele relatie. U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken door ons een mail te sturen naar infoprivacy.BE@delonghigroup.com.

d) Marketing om aan uw behoeften te voldoen of om u te informeren over aanbiedingen, ook op basis van uw voorkeuren (we maken ook gebruik van profielmarketing)

De’Longhi kan uw contactgegevens verwerken voor marketing- en reclamedoeleinden, om u te informeren over promotionele verkoopinitiatieven via geautomatiseerde contactmiddelen (e-mail, SMS en andere massacommunicatiemiddelen, enz.) en traditionele contactmethoden (bv. telefonisch), voor bijvoorbeeld marktonderzoek en statistisch onderzoek, indien u ons hiervoor toestemming geeft en binnen de grenzen van de toestemmingsverklaring. De’Longhi kan uw contactgegevens, interesses en andere persoonlijke gegevens ook verwerken om u reclameberichten te sturen, volgens een specifiek klantprofiel dat is verkregen op basis van uw persoonlijke voorkeuren en interesses, als u ons hiervoor specifieke toestemming geeft en binnen de grenzen van de toestemming. Rechtsgronden voor de verwerking: toestemming; wanneer geen toestemming wordt gegeven, heeft dit geen enkele invloed op de contractuele relatie. U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken door uzelf uit te schrijven via de uitschrijf-link onderaan iedere nieuwsbrief.

e) Mededeling aan andere ondernemingen van de De'Longhi Group voor marketingdoeleinden

De'Longhi kan uw contactgegevens aan andere ondernemingen van de De'Longhi Group meedelen voor marketing- en reclamedoeleinden, om u te informeren over promotionele verkoopinitiatieven via geautomatiseerde contactmiddelen (e-mail, SMS en andere massacommunicatiemiddelen, enz.) en traditionele contactmethoden (bv. telefonisch), voor bijvoorbeeld marktonderzoek en statistisch onderzoek, indien u ons hiervoor toestemming geeft en binnen de grenzen van de toestemmingsverklaring. Rechtsgronden voor de verwerking: toestemming; wanneer geen toestemming wordt gegeven, heeft dit geen enkele invloed op de contractuele relatie. U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken.

f) het voldoen aan wettelijk bindende verzoeken van de rechterlijke instanties om verplichtingen uit hoofde van de wet- en regelgeving te vervullen

De'Longhi verzamelt uw persoonsgegevens om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen. Rechtsgronden voor de verwerking: de wettelijke verplichtingen waaraan de Onderneming moet voldoen.

HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VEILIG HOUDEN

De Onderneming maakt gebruik van een uitgebreid aantal veiligheidsmaatregelen om de bescherming te verbeteren en de veiligheid, integriteit en toegankelijkheid van uw persoonlijke gegevens te handhaven. Al uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen op onze beveiligde servers (of d.m.v. beveiligde papieren kopieën) of op die van onze leveranciers of commerciële partners, en zijn toegankelijk en kunnen worden gebruikt op basis van onze normen en ons veiligheidsbeleid (of gelijkwaardige normen voor onze leveranciers of commerciële partners).

De door ons gebruikte veiligheidsmaatregelen omvatten:

- strikte beperkingen op de toegang tot uw persoonsgegevens, op basis van noodzaak en uitsluitend voor de meegedeelde doeleinden;
- externe beveiligingssystemen om toegang door onbevoegden te voorkomen;
- permanent toezicht op de toegang tot de IT-systemen om misbruik van persoonsgegevens op te sporen en te stoppen;
- het traceren van de toegang tot uw persoonsgegevens van de kant van intern personeel en controle van het doel hiervan;
- het gebruik van versleutelde middelen via Secure Socket Layer-technologie (SSL) voor transacties op onze website waarvoor persoonsgegevens moeten worden ingevoerd.

Wanneer wij u een wachtwoord hebben verstrekt (of wanneer u een wachtwoord hebt gekozen) voor toegang tot onze website, applicatie of diensten, bent u verantwoordelijk voor de geheimhouding van dit wachtwoord en voor de naleving van alle andere beveiligingsprocedures die wij u meedelen. U dient uw wachtwoord met niemand te delen.

HOELANG BEWAREN WIJ UW INFORMATIE

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of voor enig ander daarmee samenhangend en rechtmatig doel. Als uw persoonsgegevens worden verwerkt voor twee verschillende doeleinden, zullen wij de gegevens bewaren tot het langer durende doel wordt bereikt. We zullen echter stoppen met de verwerking van persoonsgegevens die zijn verzameld voor een doeleinde waarvan de bewaartermijn is verstreken. Wij beperken de toegang tot uw persoonsgegevens tot alleen die personen die de gegevens nodig hebben voor specifieke doeleinden. Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn, of wanneer er geen wettelijke voorwaarde meer is om deze te bewaren, worden ze onomkeerbaar geanonimiseerd (en kunnen op die manier worden opgeslagen) of veilig vernietigd.

De bewaartermijnen voor de verschillende hierboven beschreven doeleinden zijn hieronder aangegeven:

a) Naleving van contractuele verplichtingen: gegevens verwerkt om aan contractuele verplichtingen te voldoen, mogen gedurende de duur van de overeenkomst en in geen geval langer dan tot 10 jaar hierna worden bewaard om alle nog niet opgeloste kwesties te verifiëren, ook met betrekking tot boekhoudbescheiden (bv. facturen).

b) Naleving van wettelijke of regelgevende verplichtingen: we kunnen de gegevens bewaren zolang als nodig is om te voldoen aan de toepasbare wettelijke of regelgevende verplichtingen (bijvoorbeeld voor boekhoudkundige doeleinden).

c) Operationeel beheer en daarmee strikt samenhangende doeleinden voor toegang tot de website: de voor deze doeleinden verwerkte gegevens mogen worden bewaard gedurende de duur van de overeenkomst en in geen geval langer dan de hieropvolgende 10 jaar.

d) Onderzoeken naar klanttevredenheid: de voor deze doeleinden verwerkte gegevens mogen worden bewaard gedurende 24 maanden vanaf de datum waarop u uw toestemming voor dit doel hebt gegeven (tenzij u verdere communicatie weigert).

e) Voor marketingdoeleinden, met inbegrip van profielmarketing: gegevens die voor marketingdoeleinden zijn verwerkt, mogen worden bewaard gedurende 24 maanden vanaf de datum waarop u uw toestemming voor dit doel hebt gegeven (tenzij u verdere communicatie weigert); voor profielmarketingdoeleinden worden gegevens 12 maanden bewaard.

f) In geval van geschillen: indien wij ons moeten verdedigen, handelingen moeten ondernemen of vorderingen tegen u of derden moeten instellen, kunnen wij de persoonsgegevens die wij redelijkerwijze nodig achten voor deze doeleinden, bewaren voor de hele duur van de betreffende procedure.

MET WIE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS KUNNEN DELEN

Uw persoonsgegevens kunnen toegankelijk zijn voor bevoegde medewerkers en voor externe leveranciers, die, indien nodig, zijn aangesteld als gegevensverwerkers en die ons ondersteunen bij het verlenen van onze diensten. Met het oog op de uitoefening van hun activiteiten en voor de follow-up van de bovenvermelde doeleinden kunnen uw persoonsgegevens ook toegankelijk zijn voor andere ondernemingen van de De'Longhi Group. De contactgegevens voor De'Longhi, in zijn hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke, vindt u bij De’Longhi Benelux S.A., Generaal de Wittelaan 17A bus 1, 2800 Mechelen of via mail: infoprivacy.BE@delonghigroup.com.

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via e-mail infoprivacy.BE@delonghigroup.com ter attentie van de Functionaris voor Gegevensbescherming.

UW RECHTEN INZAKE DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS EN UW RECHT OM KLACHTEN IN TE DIENEN BIJ DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITEN

In bepaalde omstandigheden, hebt u het recht te verzoeken om:

- toegang tot uw persoonsgegevens;
- een kopie van de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te ontvangen ('overdraagbaarheid');
- de gegevens in ons bezit aan te passen;
- gegevens te wissen waarvoor de wettelijke voorwaarde voor verwerking ervan niet langer bestaat;
- verwerking voor direct-marketingdoeleinden te weigeren;
- uw toestemming in te trekken, indien de verwerking op toestemming is gebaseerd;
- de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, te beperken.

De uitoefening van de hierboven vermelde rechten is onderworpen aan bepaalde uitzonderingen die bedoeld zijn om het algemeen belang (bv. de preventie of identificatie van misdrijven) en onze belangen (bv. de handhaving van het beroepsgeheim) te beschermen. Indien u gebruik wenst te maken van een van de bovenstaande rechten, zullen wij controleren of u daartoe gerechtigd bent en zullen wij u normaal gesproken binnen een maand antwoorden. Wij zullen ons ervoor inzetten om te reageren op eventuele klachten of meldingen over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Desalniettemin kunt u uw klachten of meldingen doorsturen aan de autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming via de volgende contactgegevens: Gegevensbeschermingsautoriteit.